1 2 3 4 5

НачалоНовини

експедиция

29/05/2020

Експедиция на дървесина




експедиция

15/05/2020

Експедиция на дървесина




експедиция

08/05/2020

Експедиция на дървесина




експедиция

05/05/2020

Експедиция на дървесина




експедиция

30/04/2020

Експедиция на дървесина




експедиция

24/04/2020

Експедиция на дървесина




експедиция

16/04/2020

Експедиция на дървесина




експедиция

10/04/2020

Експедиция на дървесина




ДО ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ЛИЦА

10/04/2020

ОТНОСНО: Процедури по реда на Наредбата за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии - държавна и общинска собственост, и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти




експедиция

03/04/2020

Експедиция на дървесина




експедиция

27/03/2020

Експедиция на дървесина




ДО ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ЛИЦА

25/03/2020

ОТНОСНО: Процедури по реда на Наредбата за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии - държавна и общинска собственост, и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти




експедиция

20/03/2020

Експедиция на дървесина




експедиция

13/03/2020

Експедиция на дървесина




Съобщение

12/03/2020

Документи за участие в търг с явно наддаване за обекти 2039,2040,2041,2042,2043 да се подават в административната сграда на ТП ДГС Невестино до 16часа на 17.03.2020г.




експедиция

06/03/2020

Експедиция на дървесина




експедиция

02/03/2020

Експедиция




експедиция

28/02/2020

експедиция




експедиция

21/02/2020

Експедиция на дървесина




експедиция

14/02/2020

Експедиция




 1  2  3